Tin tức - thông báo

Download Kế hoạch chi tiết

* Thời gian dạy và học:

Từ 20/5/2024 đến 23/6/2024, hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 7; 03 buổi/tuần/học phần (thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7).

* Thi học kỳ: dự kiến từ 24/6/2024 đến 30/6/2024;

* Đối tượng học và số tín chỉ tối đa được đăng ký

- Sinh viên ĐHCQ, VB2CQ các khóa (trừ khóa 65) được đăng ký tối đa 15 tín chỉ.  

* Quy trình thực hiện và thời hạn đăng ký

- Sinh viên đăng ký nhu cầu học từ 04/4/2024 đến hết 11/4/2024 qua link

- Phòng QLĐT gửi kết quả nhu cầu đăng ký học đến Khoa/Viện/Bộ môn trước 15/4/2024.

- Trưởng Bộ môn gửi phản hồi/đăng ký giảng (theo mẫu) về phòng QLĐT trước ngày 20/4/2024.

- Từ 22/4/2024 đến 26/4/2024, phòng QLĐT xếp Thời khóa biểu và thông báo trên Cổng thông tin điện tử Trường, trên trang Web của phòng QLĐT và trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn.

- Sinh viên đăng ký học chính thức trên trang tinchi.neu.edu.vn dự kiến từ ngày 29/4/2024 đến hết ngày 05/5/2024

- Điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) từ ngày 06/5/2024 đến ngày 08/5/2024.

- Học chính thức từ 20/5/2024.