Tin tức - thông báo

1, Link kết quả tiếp nhận đơn học ghép cùng K64 (kỳ Xuân 2023)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GX_p2l-7fwnEEDcFcd02UNbefKJ5N8-squQMSFvO0ko/edit#gid=313831699

2, SV cần đọc kỹ thông tin hướng dẫn đăng ký học ghép xem mình có đúng đối tượng được đăng ký học ghép hay không để đăng ký cho đúng.

3, Mọi thắc mắc liên quan đến đăng ký học ghép đề nghị SV gửi thông tin về email: nguyennghiahoang@neu.edu.vn để được giải đáp.

4, Những trường hợp SV không đúng đối tượng đã được giải đáp trong link đăng ký thông tin học ghép.