Tin tức - thông báo

1, Đề nghị SV đọc kỹ hướng dẫn về đăng ký học ghép trong thông báo TKB kỳ Xuân của K64 (https://daotao.neu.edu.vn/vi/lich-hoc-lich-thi-chinh-quy/thong-bao-thoi-khoa-bieu-ky-mua-xuan-nam-2023-cua-dai-hoc-chinh-quy-khoa-64)

2, Hướng dẫn chi tiết:

Với sinh viên các khóa 58, 59, 60 phải học/học lại các học phần không có trên hệ thống đăng ký do thay đổi chương trình đào tạo hoặc thay đổi khối lượng tín chỉ hoặc các lý do khác cần và được học các học phần thay thế hoặc học phần tương đương. Trường hợp này cần đăng ký học (sau đây gọi là học ghép) theo hướng dẫn sau đây.

* Thời gian đăng ký:  Từ 12h00 ngày 01/3/2023 đến hết ngày 08/3/2023

- Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại đường link đăng ký thông tin trong thông báo trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn

- Hoàn thành mẫu đơn 7 (https://daotao.neu.edu.vn/vi/bieu-mau-2871/cac-mau-don-dang-ky-hoc-vu-danh-cho-sinh-vien)

- Sau khi hoàn thành mẫu đơn,  save as sang file PDF, lưu tên file: Mã sinh viên_Đơn đăng ký học ghép

- Sinh viên phải sử dụng email của Trường đã cấp cho sinh viên để gửi đơn đăng ký học ghép về địa chỉ email của thầy Lê Hà (hale@neu.edu.vn) để được tiếp nhận, rà soát và xét duyệt;

- Tiêu đề email cần phải ghi rõ như sau: Mã sinh viên_Đơn đăng ký học ghép kỳ mùa Xuân 2023 cùng K64

- Nội dung email cần ghi như sau:

+ Mã sinh viên; Họ và tên; Lớp sinh viên;

+ Lớp học phần có nguyện vọng học ghép (ghi đúng tên lớp học phần trong thời khóa biểu);

+ Số tín chỉ (ghi đúng số tín chỉ của học phần thuộc CTĐT của sinh viên).

- Lưu ý:

+ Sinh viên không dùng email của Trường hoặc không đăng ký thông tin theo đường link đã được thông báo sẽ không được tiếp nhận và xét duyệt đơn đăng ký học ghép.

+ Thường xuyên cập nhật các thông báo của Trường liên quan đến học ghép trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn

+ Từ ngày 13/3/2023, Trường sẽ thông báo danh sách học ghép chính thức trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn

+ Sinh viên có tên trong danh sách học ghép chính thức phải nộp học phí bằng chuyển khoản với nội dung như sau:

+ Mã SV – Họ tên – Khóa – Nop hoc phi hoc ghep HK Xuân 2023.

+ Số TK: 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội.

* Thời gian điều chỉnh hoặc hủy đăng ký:  Từ ngày 13/3/2023 đến hết ngày 15/3/2023

Sinh viên phải sử dụng email Trường gửi đơn xin điều chỉnh hoặc hủy học ghép đến thầy Nguyễn Nghĩa Hoàng (nguyennghiahoang@neu.edu.vn) để tiếp nhận và xử lý, cụ thể:

Điều chỉnh thông tin:

- Tiêu đề email cần phải ghi rõ: Mã sinh viên_Điều chỉnh thông tin đăng ký học ghép kỳ mùa Xuân 2023

- Nội dung email cần ghi như sau:             + Mã sinh viên;  Họ và tên;  Lớp sinh viên;

+ Thông tin cần điều chỉnh (Ví dụ: sai mã sinh viên, sai tên lớp học phần, … và chính xác lại thông tin cần điều chỉnh.

HỦY đăng ký học ghép: 

+ Hoàn thành mẫu đơn 11 (https://daotao.neu.edu.vn/vi/bieu-mau-2871/cac-mau-don-dang-ky-hoc-vu-danh-cho-sinh-vien)

+ Sau khi hoàn thành mẫu đơn saveas sang file PDF, lưu tên file: Mã sinh viên_Đơn hủy đăng ký học ghép

3, LINK ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỌC GHÉP:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-bas7tSNdm-F4_FochiRvXVsztvLyEsZfKwZKRuPqOGjm4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0