Tin tức - thông báo

Chi tiết cụ thể SV theo dõi tại link thông báo sau:

https://daotao.neu.edu.vn/vi/thong-bao-2633/ke-hoach-dao-tao-dai-hoc-chinh-quy-va-du-kien-khoi-luong-giang-day-nam-2023-3537

1, Hiện tại Phòng QLĐT đang xây dựng thời khóa biểu kỳ mùa Xuân 2022, SV ĐHCQ các khóa 61, 62, 63 xem dự kiến kế hoạch đào tạo năm 2023 (file đính kèm link thông báo)

2, Trường sẽ bố trí thời khóa biểu theo lớp sinh viên và đăng ký mặc định (đối với các học phần bắt buộc) cho sinh viên theo lớp.

3, Đối với các học phần tự chọn, nếu SV các khóa 62, 63 có nguyện vọng đăng ký học theo lớp học phần nào đó thuộc tổ hợp lựa chọn đề nghị lớp trưởng lớp sinh viên làm đơn đề nghị (mẫu đơn số 4: https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy). SV sử dụng email của trường để gửi đơn đến email: nguyennghiahoang@neu.edu.vn trước ngày 05/11/2022 để báo cáo lãnh đạo xem xét và giải quyết.

4, Đối với SV ĐHCQ từ khóa 58, 59, 60, 61 có thắc mắc về các học phần trong kế hoạch năm 2023 đề nghị gửi thông tin phản ánh về email: nguyennghiahoang@neu.eud.edu.vn để được giải đáp và hỗ trợ.

Trân trọng!