Tin tức - thông báo

Trường thông báo về danh sách sinh viên xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt 3 năm 2022 (báo cáo hội đồng)

dssv xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt 3 năm 2022_final

Trường đề nghị sinh viên:

  • Đối chiếu, kiểm tra lại các thông tin (mã sinh viên, lớp, ngày sinh, giới tính, điểm TBC, xếp loại, các điều kiện tốt nghiệp...)

Trân trọng!!!