Tin tức - thông báo

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 và bảo hiểm y tế năm 2023

 

  1. Thời gian: 05/09/2022 – 23/09/2023

 

  1. Cách thức: Chuyển khoản:

ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số TK       : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

Nội dung  : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí học phí kỳ 2022-2023-1 và BHYT

Ví dụ        : 11201059 – An Thi Giang – K62 – Nop hoc phi 2022-2023-1 va BHYT

  1. Lưu ý
  • Sinh viên nộp tiền ghi nội dung theo đúng quy định.
  • Sinh viên nộp BHYT cùng học phí theo đúng thời gian quy định ở trên. Mức thu:

+ K61             : 423.000 đồng

+ K62,63        : 564.000 đồng

  • Sinh viên có thắc mắc về học phí/ nộp học phí không ghi đầy đủ thông tin (thiếu mã sinh viên, họ tên…), đề nghị sinh viên in minh chứng nộp tiền và nộp tại Quầy 15 Bộ phận một cửa (thời gian điều chỉnh 05/09/2022 – 23/09/2022)

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN