Tin tức - thông báo
Trường thông báo về danh sách sinh viên xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt bổ sung năm 2022 (báo cáo hội đồng)

Trường đề nghị sinh viên:

  • Đối chiếu, kiểm tra lại các thông tin (mã sinh viên, lớp, ngày sinh, giới tính, điểm TBC, xếp loại, các điều kiện tốt nghiệp...)

Trân trọng!!!