Tin tức - thông báo

THÔNG BÁO

V/v thu học phí Giáo dục quốc phòng năm học 2021-2022

  1. Thời gian: 01/04/2022 – 05/04/2022
  2. Cách thức: Chuyển khoản:

ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số TK       : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

Nội dung  : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí GDQP

Ví dụ        : 11210002 – Nguyễn Thị Anh – K63 – Nộp học phí GDQP

  1. Lưu ý
  • Sinh viên nộp tiền ghi nội dung theo đúng nội dung quy định.
  • Sinh viên có thắc mắc về học phí/ nộp học phí không ghi đầy đủ thông tin (thiếu mã sinh viên, họ tên…), đề nghị sinh viên gửi mail (kèm minh chứng) theo địa chỉ: trang.dt611@gmail.com.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN